तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षर पेस्ट गर्नुहोस्: 

माथिको प्रीति फन्ट अनुसारको युनिकोड, यो बक्समा हेर्नुहोस